Lietuvos socialinių mokslų centro
Sociologijos instituto
Socialinės politikos tyrimų skyrius

A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel: (8 5) 249 1601
elektroninis paštas: socgerove@lstc.lt
Mokslo tiriamoji veikla

Baigti projektai

1. Iššūkiai gerovės valstybių sistemoms Lietuvoje ir Švedijoje (Challenges to Welfare State Systems in Lithuania and Sweden) (2017 m. spalis - 2020 m. rugsėjis).
Plačiau


2. Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė (Transformation of elderly care sector: demand for services and labour force and quality of work) (2015 m. spalis - 2017 m. balandis).
Plačiau


3. Senėjanti visuomenė: kaip mes pasirengę? (Ageing society: how prepared are we?) (2013-2015 m.)
Plačiau


4. EUROMOD - mikrosimuliacijos įrankis politikos priemonių įtakos modeliavimui (EUROMOD - microsimulation tool for modelling the impact of policy measures) (2009-2014 m.)
Plačiau


5. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo, vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją, perspektyvos (Provision perspective of financial social support for indigent residents at an independent municipal function) (2013 m.)
Plačiau


6. Pensijų skaičiavimo būdo analizė ir valstybinių pensijų reformos koncepcija (Analysis of pension calculation method and conception of state pension reform) (2012 m.)
Plačiau


7. Lietuvos pensijų sistemos vystymosi ilgalaikių tendencijų bei joje numatomų pokyčių įtakos Lietuvos viešųjų finansų tvarumui tyrimas (Research of Lithuanian pension system development in a long-term trend and its expected changes in the influence to Lithuania sustainability of public finances) (2011 m.)
Plačiau


8. Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje (Occupational welfare of social work practitioners in Lithuania) (2011-2012 m.)
Plačiau


9. Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika (Challenges to social insurance: interaction of generations, gender, economic and social strata) (2010-2013 m.)
Plačiau


10. Privačių pensijų rinkos kūrimas Lietuvoje: kaštai ir nauda (Private pension development in Lithuania: costs and benefits) (2010-2011 m.)
Plačiau


11. Socialinio teisingumo rodikliai švietime (Social justice indicators in education) (2009 m.)
Plačiau


12. Socialinės politikos įtaka Lietuvos gyventojų gerovei (Influence of social policy to Lithuanian population welfare) (2009 m.)
Plačiau


13. Socialinio draudimo fondų atsargos rezervų sudarymo patirtis ES šalyse ir jos taikymo galimybės Lietuvoje (Experience of social insurance fund reserves in EU countries and the possibility of its application in Lithuania) (2008 m.)
Plačiau


14. Mokslininkų socialinės garantijos (Social guarantees for scientists) (2008 m.)
Plačiau


15. Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas (Research of social workers working conditions and recommendations how to improve it) (2008 m.)
Plačiau


16. Psichologinės, socialinės reabilitacijos priemonių vertinimo metodinės rekomendacijos, skirtos asmenims, teikiantiems psichologinės, socialinės reabilitacijos paslaugas vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas (Methodological recommendations of psychological, social rehabilitation evaluation for persons providing psychological and social rehabilitation services for children using psychoactive substances) (2007 m.)
Plačiau


17. Sutrikusios regos ir klausos asmenų techninės pagalbos priemonių poreikio tyrimas ir šių priemonių skyrimo kriterijų nustatymas (Research of impaired vision and hearing people need for technical assistance and these tools appointment) (2007 m.)
Plačiau


18. „Socialinio darbo su neįgaliais žmonėmis ir rizikos šeimomis patirties pasidalijimas tarp Vilniaus ir Rygos“ poveikio tyrimas ("Social work with disabled people and families at risk experience sharing between Vilnius and Riga" impact research) (2006 m.)
Plačiau


19. Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo monitoringas bei įvertinimas (The law on monitoring and evaluation of financial social support for low-income families (individuals)) (2006 m.)
Plačiau


Naujienos

Šiuo metu naujienų nėra